fbpx

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 35 Statuta, Skupština Kluba za ekspedicionizam i kulturu , održana 8.9.2015, donijela je

STATUT KLUBA ZA EKSPEDICIONIZAM I KULTURU

OSNOVNE ODREDBE

Čl. 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o  ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Čl. 2.

Naziv Udruge je: Klub za ekspedicionizam i kulturu Skraćeni naziv Udruge je KEK (u daljnjem tekstu: Klub) Sjedište Kluba je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Predsjednik Udruge.

ČI. 3.

Klub je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. Klub je neprofitna pravna osoba.

ČI. 4.

Klub ima svoj pečat. Pečat Kluba je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Klub za ekspedicionizam i kulturu, a u sredini je verzalnim slovima napisano KEK.

Čl. 5.

Klub zastupa Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.

CILJEVI, PODRUČJE(A) DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI (I GOSPODARSKE DJELATNOSTI) UDRUGE

 

ČI. 6.

Klub je osnovan s ciljem promicanja, razvoja i unapređenja ekspedicionizma, putovanja i kulture, te organiziranja i provođenja obrazovnog i odgojnog rada sa svrhom poticanja ljudskih vrijednosti i razvoja pojedinaca, obitelji, grupa i zajednica te promicanje vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske, kao i provođenje djelatnosti usmjerene općem/javnom dobru, potrebama zajednice i postizanju održivog razvoja.

Cilj Kluba je i promicanje svjetskih kultura i vrijednosti kao što su multikulturalnost društva, demokracija,  suživot i ljudska prava unapređivanje i zaštita slobode vizualnog i fotografskog stvaralaštva te zaštita djela primjenjenih vizualnih i fotografskih umjetnosti i autorskih prava svojih članova  i poticanje osobnog i profesionalnog razvoja i samorazvoja.

Klub sukladno ciljevima Kluba djeluje na području: -kulture i umjetnosti: vizualne umjetnosti, fotografska umjetnost, inovativne vizualne umjetničke prakse i manifestacija vizualnih umjetnosti; – obrazovanja, znanosti i istraživanja , znanosti, stručnog rada i istraživanja te organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstveno stručnih skupova, škola, kongresa i seminara

Čl. 7.

Djelatnosti Kluba su:

 • organiziranje i izvođenje ekspedicija i putovanja, širenje ekspedicionizma, te obuku i odgoj kadrova sposobnih za ovu djelatnost
 • provođenje znanstvenih istraživanja u području kulture, geografije, antropologije i povijesti – okupljanje ljudi zainteresiranih za ovu djelatnost
 • provođenje istraživanja i dokumentiranja zemalja diljem svijeta
 • fotografiranje i fotografiranje iz zraka, snimanje i snimanje iz zraka te razvijanje i umnažanje snimaka
 • povezivanje, informiranje i unapređenje suradnje s pojedincima i ustanovama u zemlji i svijetu, posebno na zaštiti slobode umjetničkog stvaranja kroz zajedničke projekte i susrete (izložbe, istraživanja, predavanja, tribine, radionice, seminari i sl.)
 • organizacija promidžbenih aktivnosti i produkcija javnih manifestacija, izložbi, festivala, objavljivanje radova članova Kluba, objavljivanje knjiga i drugih publikacija, produkcija filmova i drugih video uradaka, proizvodnja i izvođenje javnih multimedijalnih i drugih predavanja u Hrvatskoj i inozemstvu, te ostale aktivnosti koje osiguravaju ostvarivanje ciljeva Kluba i prikupljanja sredstava za ostvarivanje ciljeva Kluba, a u skladu s posebnim propisima
 • organizacija izdavačke i uslužne djelatnosti (izdavanje knjiga, članaka, letaka, plakata, priručnika, publikacija i drugo, te usluge fotografiranja i snimanja) u svrhu promidžbe ili edukacije
 • organiziranje i provedba treninga, izleta u prirodu s ciljem pripremanja članova Kluba za ekspedicije u organizaciji Kluba, organiziranje i provedba škola sa svrhom obuke članova Kluba za određene aktivnosti potrebne za ekspedicije u organizaciji Kluba a u suradnji sa drugim udrugama, klubovima i institucijama specijaliziranim za tu aktivnost (trčanje, veslanje, turno skijanje, planinarenje, biciklizam, i druge „outdoor“ aktivnosti)
 • poticanje i omogućavanje svojim članovima sudjelovanje na seminarima, tečajevima i radionicama u Hrvatskoj i inozemstvu
 • poticanje strukovne i umjetničke suradnje s  odgojnim i obrazovnim ustanovama
 • organiziranje i provođenje programa s područja odgojno-obrazovnog, informativnog, kreativnog i umjetničkog, rekreativnog, zabavnog, kulturnog i humanitarnog rada te druženja, radnih aktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena za sve uzraste
 • Organizacija putovanja za svoje članove u trajanju od 2 dana s 1 noćenjem

Gospodarska djelatnost koje Klub obavlja jest:

prodaja vlastitih proizvoda na malo u svrhu prikupljanja materijalnih sredstava koja su namijenjena djelatnostima zbog koje je Klub i osnovan i/ili humanitarnim ciljevima sukladno Zakonu o trgovini

ČI. 8.

Rad Kluba je javan. Javnost rada se ostvaruje izvješćivanjem na redovnim sjednicama Skupštine i preko sredstava javnog informiranja. Između sjednica Skupštine Kluba obavještava članove o svom radu i značajnim događajima pisanim materijalima. Rad sjednica tijela Kluba je javan. Javnost se može isključiti odlukom tijela Kluba u iznimnim slučajevima i ako se na sjednici raspravlja o osobnim podacima pojedinaca, a u skladu sa Zakonom o radu i drugim propisima koji reguliraju zaštitu privatnosti osobe.

ČLANSTVO U KLUBU

ČI. 9.

Članom Kluba može postati svaka fizička i pravna osoba koja prihvaća ovaj Statut i sve što iz njega proistječe. Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

ČI. 10.

Članom Kluba se postaje upisom u popis članova koji vodi predsjednik Kluba.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, datumu prestanka članstva u udruzi, kategoriji članstva . Popis članova uvijek je dostupan na uvid svi članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Čl. 11.

Visinu članarine u Klubu određuje Skupština.

ČI. 12.

Prava, obaveze i odgovornosti članova su: –   bavljenje aktivnostima Kluba, –   sudjelovanje u upravljanju poslovima Kluba, –   čuvanje i podizanje ugleda Kluba, –   čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza, –   plaćanje članarine

ČI. 13.

Članstvo u Klubu prestaje: –  dragovoljnim istupom –  isključenjem –  neplaćanjem članarine

Članu Kluba koji u svom radu ne postupa u skladu s ovim Statutom, koji narušava ugled Kluba, ne poštuje odluke tijela Kluba ili ne izvršava svoje obaveze, Predsjednik može izreći opomenu ili isključiti iz članstva, ovisno o težini učinjene povrede.

Odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Skupština. Isključeni član ima pravo u roku od 15  dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Kluba.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Kluba o isključenju je konačna.

ČI. 14.

Skupština može fizičkoj osobi dodjeliti status počasnog člana. Potreban je vlastiti pristanak osobe predložene za počasnog člana.

ČI. 15.

Klub se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

RIJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Čl. 16.

Spor/sukob interesa u Klubu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova kluba kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad kluba u cjelini, odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno povjerenstvo između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno povjerenstvo u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

TIJELA KLUBA

Čl. 17.

Tijela Kluba su: –   Skupština –   Predsjednik –   Dopredsjednik –   Tajnik

SKUPŠTINA

Čl. 18.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Kluba, te predstavnik pravne osobe članice Kluba kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

Čl. 19.

Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja. Skupštinu čine aktivni članovi Kluba. Skupština radi u sjednicama. Sjednice mogu biti redovite, izborne i izvanredne. Redovite sjednice održavaju se jednom godini, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Kluba na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju sjednice Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice. Predsjednik je dužen sazvati sjednicu kada to zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine Kluba. Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Čl. 20.

U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 5 članova udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Čl. 21.

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Kluba. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti  osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Čl. 22.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna minimalno petina članova, od kojih je barem dvoje članova ovlašteno za zastupanje Kluba. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Čl. 23.

Skupština Kluba:

 • utvrđuje politiku rada i razvitka Kluba
 • usvaja Statut Kluba i njegove izmjene i dopune
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Kluba
 • bira i razriješava druga tijela Kluba
 • bira i razrješava arbitražno povjerenstvo i donosi pravilnik o njegovom radu
 • imenuje i opoziva likvidatora Kluba
 • daje smjernice za rad Kluba,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Kluba,
 • odlučuje o prestanku rada Kluba i raspodjeli preostale imovine udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli kluba),
 • donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

PREDSJEDNIK

Čl. 24.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge. Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine

Čl. 25.

Predsjednik: – zastupa Klub, – saziva Skupštinu Kluba, – rukovodi radom Skupštine Kluba, – vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine – odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća – utvrđuje prijedlog Statuta – brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba, – upravlja imovinom Kluba, – podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Kluba, – vodi financije i podnosi prijedlog godišnjeg plana rada i financijskog plana Skupštini – brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Kluba, – sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun kluba – dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga – donosi odluku o isključenju člana iz kluba – obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima kluba.

Čl. 26.

Za svoj rad, Predsjednik je odgovoran Skupštini Kluba. Na godišnjoj skupštini predsjednik podnosi Skupštini kluba izvješće o svom radu.

 DOPREDSJEDNIK

Čl. 27.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamijenjuje Dopredsjednik Kluba. Mandat Dopredsjednika traje četiri godine.

 TAJNIK

ČI. 28.

Tajnika Kluba bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Klubu. Tajnik kluba vodi registar članova.

Čl. 29.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština/ Predsjednik ili drugo izvršno tijelo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Udruge. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje  se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINE

 

ČI. 30.

Imovinu Kluba čine: – novčana sredstva koje je klub stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima – novčana sredstva koja klub stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora – nekretnine i pokretne stvari kluba, -druga imovinska prava.

Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom kluba, u skladu sa zakonom.

Čl. 31.

Klub stječe imovinu:

 • od članarine,
 • od dobrovoljnih priloga i darova,
 • od donacija iz proračuna i fondova,
 • od sponzorstava
 • obavljanjem svojih djelatnosti

Čl. 32.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Kluba podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

ČI. 33.

Klub prestaje postojati odlukom Skupštine u slučajevima predviđenim zakonom.

(1) U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje Udruzi za promicanje kultura KULTURTREGER .

(2) Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

(3) Pod povezanim osobama, u smislu ovog Zakona, smatraju se osobe koje su bračni ili izvanbračni drug, istospolni partner, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, skrbnik te posvojitelj, odnosno posvojenik te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje i zaposlenima.

(4) Udruga koja je primila financijska sredstava iz javnih izvora u smislu odredbi članka 32. ovog Zakona, u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.

(5) Ako se u slučaju prestanka postojanja udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom udruge koji je udruga odredila svojim statutom, preostalu imovinu stječe udruga, ustanova ili zaklada koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.

Čl. 34.

Likvidatora Kluba imenuje i razrješava Skupština. Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja Kluba iz registra udruga.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČI. 35.

Statut Kluba donosi i mijenja Skupština većinom glasova članova nazočnih na Skupštini, nakon provedene rasprave

Čl. 36.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba. Tumačenje drugih akata kluba daje Predsjednik Kluba

Čl. 37.

Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom usvajanja na skupštini udruge.

U Zagrebu, 8.rujna. 2015.

Komentari su zatvoreni.

Prijavi se na newsletter

Prati nas na društvenim mrežama

Od Norveške do Antarktike i od Južne Amerike do Japana, objavljujemo zanimljive tekstove, reportaže i fotke. Budi uvijek u toku i ne propusti novosti iz svijeta ekspedicionizma i kulture.